San Diego Zoo prepares to send giant pandas back to China

San Diego Zoo prepares to send giant pandas back to China
Watch CBSN Live